შპს „კომპი“
საინდენთიფიკაციო კოდი: 405349010
ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
IBAN ანგარიში: GE39TB7018636080100014 (GEL)